Finnkirka

Fortellingen
om Nordkinn

Dette fjerntliggende og værutsatte området har vært befolket siden den siste istiden. Nordkinns historie omfatter hekseprosesser, opprør, bortgjemte skatter, den brente jords taktikk og massevis av fisk og reinsdyr. Alt med en rå og storslått natur som bakteppe.

Rull eller sveip nedover for å fortsette..
Arrow
Havklippen Finnkirka var et gammelt offersted for fiskere, reisende og samer. Det er fortsatt et fremtredende landemerke og er opplyst ved hurtigruteanløp vinterstid.

Europas nordligste fastland

Image

Nordkinn (eller Nordkyn) ligger i Øst-Finnmark, helt lengst i nord på det europeiske kontinentet. Det er like langt nord som det nordligste Alaska og nordligste Sibir.

Tross ekstreme breddegrader er de lange vintrene overraskende milde takket være Golfstrømmens transport av varmere vann over Atlanteren.

De eldste bosetningene på Nordkinn er over 10.000 år gamle, og helt siden da har de rike fiskefeltene på kysten rett utenfor vært det viktigste livsgrunnlaget.

Det nordligste fastlandspunktet i Europa er Kinnarodden (Cape Nordkinn), som også er en populær turdestinasjon.

Vikinghøvdingen Ottars reise

De første nedskrevne fortellinger fra Finnmark finnes i Ottars fortelling fra 800-tallet. Han seilte langs norskekysten og rundt Kolahalvøya i dagens Russland.

Ottar beskriver Nordkinn som et øde og værbitt land med sparsom befolkning bestående av samiske jegere og fiskere. Han kalte reiseruten Norðweg (nordvegen), og dette er trolig opphavet til navnet Norge.

Gokstadskipet

Gokstadskipet er av liknende type som Ottar brukte på sin reise langs nordvegen.

Sami

Samene har lange tradisjoner innen reindrift og lassokunst.

Samene

I over 2000 år har samene levd som et nomadisk folkeslag på Nordkalotten i et område som tidligere ble kalt Finnmork – en større variant av dagens Finnmark.

Fra sin reise på 800-tallet beskrev Ottar samene som et maritimt folk med gode båtbyggere, fiskere, jegere og fangstfolk.

Gjennom historien var det mye konkurranse og konflikt mellom mellom nasjoner som ville utnytte Finnmarks ressurser. På et tidspunkt ble samene beskattet av tre ulike stater – Danmark-Norge, Sverige og Novgorod i nordvestrussland.

På 1600-tallet begynte samene med reinsdyrhold og fortsetter med det den dag i dag.

Samisk kultur har sterke innslag av åndelighet og harmoni med naturen. Fornorskingspolitikken i perioden fra rundt 1850 til innpå siste halvdel av 1900-tallet førte til en nær utryddelse av samisk språk og kultur i mange samiske områder, spesielt ved kysten. Samene utsattes for diskriminerende lovgivning og tvunget assimilering.

På 70- og 80-tallet ble tidligere fornorskingslover omgjort. På slutten av 80-tallet fikk samene både sitt eget flagg og parlament – Sametinget. I 1997 ble fornorskingspolitikken for første gang offisielt anerkjent og beklaget av Kong Harald V på vegne av norske myndigheter.

I dag lever samene det samme moderne livet som nordmenn flest, men mange av de gamle kunstene innen naturmedisin, håndverk, helbredelse og reinsdyrhold praktiseres fortsatt aktivt. Den samiske joiken (sang) er spesielt vakker og fortryllende.

Samisk er et uralsk (finsk-ugrisk) språk som er helt ulikt norsk. Siden 1992 er både norsk og samisk offisielle språk i Norge.

Midnattssolen

Om sommeren bader midnattssolen landskapet i konstant dagslys. Nordkinn ligger rundt 71° N – langt nord for polarsirkelen – og har lange og kjølige somre uten soloppgang eller solnedgang.

Grunnen til dette er selvsagt jordens aksehelning. Om sommeren heller områdene rundt Nordpolen såpass kraftig mot solen at den aldri går ned under horisonten.

Om vinteren er det motsatt, og solen står ikke over horisonten på over to måneder. Midt på dagen kommer blåtimen, som er en periode med kjølig blått skumringslys. Utover det er mørket kontinuerlig og kun avbrutt av stjerne-, måne- eller nordlys.

Midnight Sun

Midnattssolen rundt kl. 01 i juli.

Hekseprosessene

Witchburning

Norske hekser ble oftest tatt av dage ved å surre dem fast til en stige og tippe dem over på et bål. Ilden skulle rense ut heksens onde krefter.

Heksebrenningens galskap spredte seg over Europa på 15- og 16-hundretallet. Nordkinn slapp heller ikke unna.

Anklager om trolldom var ofte motivert av familiefeider eller personkonflikter, og kunne føre til tortur, lemlestelse og død.

Den mest kjente hekseprosessen på Nordkinn skjedde år 1620 og gjaldt Kari Edisdatter, kjent som Finn-Kari. Hun var samisk og hadde sjamanistiske evner. Flere personer anklaget henne for trolldom og etter hvert også drap.

Under rettssaken ble hun utsatt for vannprøven («heksebad») – som innebærer å bli bundet og kastet på sjøen for å se om man flyter og dermed er skyldig. Hun druknet nesten, men klarte å holde seg over overflaten.

Hun ble trolig også torturert før hun tilsto en lang rekke forbrytelser, inklusive djevelpakter. Etter tilståelsene ble hun brent på bål samme år.

I Øst-Finnmark ble det mellom 1593 og 1692 gjennomført hele 112 heksesaker og 76 personer ble brent. En stor majoritet var kvinner, og blant menn var det mest samiske menn som fikk utstå.

Heldivis ble galskapen forsinket og etter hvert stoppet av dommeren og humanisten Manderup Pedersen Schønnebøl. Han kom til Nordkinn i 1653 for å overvåke prosessene, og frikjente umiddelbart syv kvinner som hadde blitt dømt etter tilståelse under tortur og vitneforklaringer fra «tvilsomme personer». i 1663 grep han inn på nasjonalt nivå og fikk stoppet mesteparten av forfølgelsene. Den siste heksebrenningen i Norge skjedde i 1695.

Finnkirka

Urgammelt offersted

Finnkirka

Finnkirka i solnedgang.

Den fremtredende havklippen Finnkirka er et ikonisk landemerke både for bygden Kjøllefjord og Nordkinnhalvøya. Den finnes også på kommunevåpenet til Lebesby kommune.

I gamle dager stoppet sjøreisende på vei østover i Kjøllefjorden og gjorde ofringer ved havklippen Altertavla på østsiden av fjorden. På vei tilbake ble en ny ofring utført på vestsiden ved Finnkirka som takk for at man hadde overlevd den farlige reisen.

Havklippen var også et hellig samisk offersted.

Det går å følge en skiltet turløype fra Kjøllefjord helt frem til spektakulære utsiktspunkter ovenfor Finnkirka.

Finnkirka er et offentlig registrert kulturminne. Hvis man reiser med Hurtigruten om vinteren kan man se klippen som et fantastisk lyskunstverk, da den er lyssatt ved Hurtigrutens anløp.

Pomorhandelen

«Er det russere i fjorden?»

Fra slutten av 1700-tallet og frem til første verdenskrig var handel mellom Finnmark og Pomor-området rundt Arkhangelsk en viktig økonomisk faktor.

Gamvik harbour

Gamvik havn med russiske handelsskip. Foto: Vardø Museum

Enorme avstander og dårlige forbindelser sørover gjorde det vanskelig og dyrt for finnmarkingene å få tak i basisvarer som mel, smør, ost, kjøtt og erter. Det var også mangel på andre varer som tømmer, te, tjære, jern, tau og skinn.

Pomorkjøpmennene kunne levere alt dette i utbytte mot fisk. Mye fisk. De ville ha alt som Finnmarkskysten kunne tilby av sjømat, enten det var rått, saltet eller tørket. De var også interessert i pels, sirup og kaffe.

Når første verdenskrig brøt ut ville russerne hjem i all hast og forlot mange skip i Finnmark. De fleste trodde at russerne ville komme tilbake etter krigen, men i mellomtiden hadde det skjedd en revolusjon og Sovjet foretrakk en større grad av isolasjon.

Selv om det ble gjort noen forsøk på å gjenopprette handelen gjorde forbedringer i forbindelser og transportruter i Norge og vestover at pomorhandelen tilhørte historien. Men de kulturelle båndene mellom Finnmark og naboregionene i Russland består fortsatt.

Hvalfangst

Whale

Strandet hval. Foto: Worm-Petersen, Severin / Norsk Teknisk Museum

Hvalfangst har funnet sted ved Nordkapp og Nordkinn siden 800-tallet. Mellom 1500- og 1700-tallet drev fremmede nasjoner med hensynsløs rovjakt på hval, med resultatet at utenlandske hvalfangere ble bannlyst og det ble utstedt eksklusive konsesjoner for hvalfangst.

Én slik konsesjon ble gitt til oppfinneren og industrimannen Svend Foyn. Han fikk fangstmonmopol på hval i Finnmark fra 1873 til 1882 med sin patenterte granatharpun som redskap. Fra 1885 drev han fra hvalstasjonen i Mehamn.

Foyn var også en kristen filantrop som ga store summer til misjonsvirksomhet, arbeiderboliger, bedehus, skoler og barnehjem. Men dette bøtet ikke på den langvarige konflikten mellom hvalfangere og kystfiskere.

Mehamnopprøret

Fiskerne trodde at hvalene drev loddefisken mot kysten og fjordene. Lodda er en viktig matkilde for torsken, som i sin tur er Nordkinns og Norges viktigste havressurs. Hvis hvalbestanden ble desimert på grunn av overfangst trodde fiskerne at torsken ville forsvinne fra fjordene.

Mer banale konflikter oppsto også på grunn av konkurranse om fiskeområder. Dette resulterte i flere fysiske konfrontasjoner som kulminerte i Mehamnopprøret i juni 1903.

Første juni det året var det stor fest og dans i Mehamn, og en stor samling fremmedfiskere var tilstede. Opprøret hadde antakelig sin opprinnelse i en hendelse noen dager i forveien, da lensmannen forsettlig hadde skadet en fiskebåt under en krangel.

Mehamn whaling station

Restene av hvalfangststasjonen i Mehamn etter opprøret.
Foto: Sandefjord Hvalmuseum

Etter å på denne måten ha utfordret styresmaktene fortsatte den opprørske stemningen å stige, og rettet seg mot den forhatte hvalfangstindustrien. Festen fortsatte, og påfølgende dag gikk en bøling på rundt 1 500 fiskere (fortsatt til stor grad beruset) til angrep på hvalstasjonen. Den 3. juni var festen fortsatt i gang og man kunne beskue hvalstasjonruinene til lyden av sang og trekkspillmusikk.

På dette tidspunkt hadde myndighetene blitt informert. Innen kort tid var en polititropp på 48 fra Vardø og Vadsø, 150 befalskadetter fra Harstad og en kanonbåt med 60 mann og 6 kanoner på vei til Mehamn.

Når de kom frem hadde dog situasjonen roet seg, muligens på grunn av tilnyktring. Til slutt endte det med at kun 11 personer ble dømt for hærverk til fengsel på vann og brød-diett mellom 10 og 20 dager pluss noen mindre bøter.

I 1904 la Stortinget ned et forbud mot hvalfangst utenfor norskekysten. i dag er det ikke uvanlig å se hval langs kysten av Finnmark.

Brent jord

Andre verdenskrig og nedbrenningen av Finnmark

Norge var okkupert av Tyskland under mesteparten av andre verdenskrig. Våpenstillstanden mellom Finland og Sovjetunionen i 1944 tvang tyskerne til å trekke sine styrker tilbake fra Murmansk-fronten gjennom Finnmark og frem til Nord-Troms.

Operation Nordlicht (Operasjon Nordlys) ble i oktober 1944 igangsatt på direkte ordre fra Føreren selv. Operasjonen krevde tvangsevakuering av hele Finnmarks befolkning og bruk av den brente jords taktikk for å forsinke sovjetiske fremrykninger.

Den røde armé skulle ikke tillates å bruke ressurser i Finnmark på vei vestover. Nesten alle bosetninger i Finnmark ble rasert eller brent ned. Rundt 17 000 bygninger – inklusive 100 skoler – ble ødelagt, i tillegg til mange hundre veier, broer, skips, kjøretøy og fyrtårn. Tyskerne drepte også et hårreisende antall kveg og husdyr.

Aarsaether

Brent fiskemottak i Kjøllefjord. Foto: Edm. Wallenius

Rundt 25 000 av Finnmarks befolkning på 60 000 fluktet fra evakueringen og søkte tilflukt i huler, gammer og forlatte skip. De som tilbrakte vinteren 1944-1945 på flukt i ødemarken ble kjent som «huleboerne», og overlevde gjennom fiske, slakt av gjenværende husdyr og mel fra lokale kjøpmenn. Alliert nødhjelp kom først i mars 1945. Rundt 300 mennesker døde som følge av de harde kårene.

Noen få plasser slap unna nedbrenningen, som f. eks. Båtsfjord, Bugøynes og Hamningberg. Bugøynes ble spart etter en overenskomst mellom den tyske offiseren Peter Paul Flach og lokalbefolkningen. Noen få kirker i Alta, Honningsvåg, Karasjok og Kistrand ble også bevart.

Nordkinn var dessverre ikke blant de heldige få. Nesten alle bygninger i området ble ødelagt.

«Jeg er jo bare et barn og forstår ikke stort av verden. Men kan noen voksne fortelle meg hva galt vi har gjort disse fæle folkene som har ødelagt våre kjære hjem?» - En 13-årig jente fra Nordkinn i en skolestil om evakueringen

Frigjort av den røde armé

Den sovjetiske røde armé krysset grensen inn i Norge ved Kirkenes i oktober 1944, og i begynnelsen rådet det usikkerhet om hvor langt inn i landet russerne ville gå og hvor lenge de ville bli værende.

Liberation

Det norske flagget gjenreist etter frigjøringen. Foto: Finnmark Fylkesbibliotek

Mange ble beroliget da Kirkenes ble frigjort 25. oktober og russiske soldater kunne fortelle tusenvis av innbyggere som hadde gjemt seg i gruvene at de nå kunne reise det norske flagget igjen og at de var fri.

Sovjet stanset sin fremrykning ved Tanaelva i Øst-Finnmark.

Den 8. mai 1945 kapitulerte Tyskland og Norge var igjen fritt. De siste sovjetiske troppene forlot Norge den 25. september 1945 på sovjetiske myndigheters ordre. Den frigjorte befolkningen rapporterte at de hadde blitt godt behandlet av sovjetiske tropper, i motsetning til den mikroskopiske norske styrken som ble sendt for å støtte frigjøringen.

Norske styrker fra sør hadde problemer med å forstå at Finnmark – med sine 60 000 innbyggere – hadde vært okkupert av rundt 200 000 tyske soldater. Tyskerne var ikke utspredt blant befolkningen som de var lenger sør i landet, men dominerte fullstendig samfunnene i Finnmark. Det var begrensede muligheter for geriljakrigføring og de to befolkningsgruppene måtte finne måter å sameksistere på.

Dette resulterte i anklager om illojalitet mot befolkningen i Finnmark, og spesielt mot kvinner som hadde hatt forhold med tyske soldater. Mange ble offentlig fornedret gjennom skamklipping og andre former for mishandling.

For å legge ytterligere stein til byrden ble motstandsgruppene fra Finnmark som hadde samarbeidet med sovjetiske styrker mistenkeliggjort. Deres innsats ble ikke anerkjent før på 80-tallet. Av åpenbare grunner – siden det ikke fantes noen allierte styrker å samarbeide med – måtte de samarbeide med sovjetiske styrker, men med den kalde krigen førte dette til mistillit fra myndighetene.

Det finnes fortsatt spor av en langvarig splid mellom nord og sør. Noen myndighetsrepresentanter uttrykker fortsatt bekymringer over finnmarkingenes lojalitet på grunn av de sterke båndene til Russland. Dette er selvsagt tøv, men demonstrerer at det både var og er en stor grad av kunnskapsløshet hos sentrale myndigheter om forholdene i Finnmark.

Gjenreisningen av Finnmark

Etter krigen prøvde myndighetene å forby umiddelbar retur av de evakuerte til sine hjem for å kunne planlegge gjenreisningen og unngå tap av liv som følge av mulige minefelter. Forbudet ble til stor grad ignorert, og i 1946 hadde rundt 90% av de evakuerte returnert til sine hjembygder. Dette førte til problemer grunnet store mangler på materialer, transport, håndverkere og kapital.

Den offisielle gjenreisningen begynte i 1947 og fortsatte for fullt frem til ca 1960. Et stort flertall av dagens bygninger i Finnmark stammer fra denne perioden.

Hopseidet-tragedien

Den 6. mai 1945 – to dager før tyskernes kapitulasjon – skjedde en tragisk hendelse på Hopseidet, som er den smale landtunge som forbinder Nordkinnhalvøya med fastlandet.

Hopseidet

Hopseidet.

Det var en uke siden Hitler hadde begått selvmord, og nazistene var i ferd med å kapitulere. På Hopseidet, som var et viktig omlastingspunkt for norske og sovjetiske tropper etter frigjøringen av Finnmark, fantes det bare tre norske militærpolitimenn på vakttjeneste.

To tyske ubåter med elitesoldater landsatte sitt mannskap på begge sider av Hopseidet. Selv om forsvarets kommandosentral fikk tidlig varsel verken evakuerte eller forsterket man den svært underlegne norske styrken.

Isteden bestemte norsk kommando seg for å forsterke vaktene med lokale fiskere, de fleste av dem mindreårige og alle uten våpen og uniform. Når tyskerne angrep slo de norske militærpolitimennene retrett og beordret sivilistene hjem. Men flere av fiskerne ble raskt tatt til fange av seks tyske marinesoldater.

Kort tid etterpå kunne man høre skyting. Flere vitner rapporterte å ha hørt fiskerne rope «skyter dåkker på sivile?». Rett etterpå forlot tyskerne stedet i sine ubåter mens de spilte festmusikk gjennom høyttalersystemet.

Norske myndigheter arresterte og avhørte senere flere av de tyske soldatene, som alle sa at de hadde skutt i selvforsvar. Tross sterke bevis for det motsatte ble saken henlagt først i 1947 og så igjen i 1967 etter en gjenopptakelse på Vest-Tysklands anmodning.

Norsk forsvarskommando ble aldri etterforsket for sitt ansvar for å ha sendt ubevæpnede sivilister inn i kamp. Dette er et grovt brudd på Genèvekonvensjonene.

I 1948 reiste slektninger av ofrene en minnestein på Hopseidet som markerer stedet for tragedien.

Nordlyset

Aurora Borealis

Dette fascinerende lysfenomenet er meget vanlig på Nordkinn, spesielt under polarnatten (mørketiden). På Nordkinn varer mørketiden rundt to måneder, fra sent i november til månedsskiftet januar/februar. Men nordlyset kan sees helt fra september til april.

Nordlyset er magisk – eller, hvis man er mer vitenskaplig lagd, forårsaket av solvinden som treffer jordas magnetosfære og slynger elektrisk ladete partikler mot jorda.

Uansett blir resultatet gardinlignende, bølgende fargebånd over himmelen som kan vare fra flere minutter til flere timer.

Hvis du besøker Nordkinn om vinteren er det stor sjanse for at du får oppleve dette fenomenet. Hvis du liker å fotografere anbefales det å ta med stativ!

Laksefjordskatten

I 1930 fant en samisk bonde noen merkelige metallgjenstander mens han utvidet sin potetåker i Laksefjorden utenfor Nordkinn. Uvitende om gjenstandenes art og verdi solgte han dem til en fisker fra Sunnfjord for 10 kroner. Fiskeren seilte rett til Ålesunds Museum og solgte skatten for 1 000 kroner.

Treasure

Keltiske ringmynter av liknende type som ble funnet i Laksefjord.

Skatten besto av åtte ringmynter og smykker av forskjellige størrelser i sølv og gull, som er verdt rundt to millioner kroner i dag. De har blitt datert til mellom år 500 og 1 000 f. Kr., men er av ukjent opprinnelse. Noen av dem har keltisk stil. Skatten kom ikke fra Norge, og var antakelig en «ekte» skatt som noen har skjult men aldri hentet. Den stammer trolig fra handel eller ran.

Laksefjordskatten betraktes som et unikt funn i hele Skandinavia.

Museumskrigene

Resten av historien er like fascinerende som skatten. i 1931 sendte Ålesunds Museum en henvendelse til Tromsø Museum og spurte om de ville benytte seg av sin rett til å ta ansvaret for skatten i egenskap av nasjonalmuseum. Ingen i Tromsø svarte på henvendelsen – manglende finansiering på 30-tallet hadde hatt katastrofal effekt på budsjett og bemanning – så skatten ble værende i Ålesund.

Letter

Et brev fra Ålesunds Musem til Tromsø Museum der det trues med å avhente skatten «om nødvendig på radikal måte» Kilde: Kjøllefjord bibliotek

I 1938 fikk Tromsø Museum en ny sjanse å overta skatten, men hadde ikke råd til å dekke overføringen. En ny dialog oppsto i 1962, da Ålesund foreslo et bytte, men Tromsø hadde ingenting å bytte med.

Til slutt lånte Ålesund ut skatten til Tromsø frem til oktober 1970 for at den skulle kunne stilles ut i Tromsøs jernalderutstilling samme år. Tromsø ba så om en forlengelse for å kunne lage kopier av skatten, og dette samtykket Ålesund i.

Men i mai 1971 – gjennom en noe humoristisk brevutveksling – tilbød Tromsø å returnere kopier av skatten mens man beholdt originalene. Ålesund repliserte indignert at dette ikke var en del av avtalen og at hvis gjenstandene ikke ble returnert før 14. juni 1971 ville man avhente dem «om nødvendig på radikal måte».

Tromsø sendte så skatten til Historisk Museum i Bergen sammen med et brev der de ba konservatoren om at det ble laget kopier før skatten ble returnert til Ålesund. De ba også om at konservatoren skulle se på mulighetene for å «straffe» Ålesund for deres frekkhet på en passende måte.

Bergen sendte til slutt skatten tilbake til Ålesund som låste den inn i et hvelv og har siden den tid vært lite tilbøyelig til å åpne hvelvet.

I 2007 forsøkte Gamvik Museum (på Nordkinn) å foreslå for Ålesund at de kunne returnere skatten til Finnmark, der den ble funnet. Svaret var så kraftfullt avvisende at Gamvik Museum ikke ville gjengi det.

I 2008 ba Tromsø Museum Riksantikvaren om å gripe inn og bestemme hvor skatten skulle høre hjemme. Riksantikvaren besluttet at dette lå utenfor etatens myndighet, og sendte saken videre til Kulturdepartementet. Kulturdepartementet videresendte umiddelbart saken til Statens senter for arkiv, bibliotek og museum, som – rett før det ble oppløst og fordelt mellom andre etater i 2010 – konkluderte med at de eneste løsningene var å enten komme til enighet eller at Kulturdepartementet benyttet seg av ekspropriasjonsparagrafen i kulturminneloven.

Etter det finnes det ingen spor av videre saksgang i noen offentlige postjournaler i Norge.

Skandinavias mest unike funn er dermed fortsatt innelåst et sted dypt nede i Ålesunds innvoller.

Fugler

Sjeldne fuglearter

Gulls

Nordkinnregionen har rike bestander av sjeldne trekkfugler og villfugler. Det er registrert over 100 ulike arter. Rype er vanlig i hele området og er populær blant jegere. De største måkeartene – svartbak og polarmåke – finnes i store antall.

De majestetiske havørnene og kongeørnene er også vanlige her.

Slettnes naturreservat

Slettene og våtmarkene ved Slettnes utenfor Gamvik er hjemsted for store bestander av lomfugler, ender og vadefugler. i april/mai og september/oktober kommer fuglekikkere fra hele verden for å observere fugletrekkene. Området er en et beskyttet naturreservat på ca 12 kvadratkilometer som omgis av tundra. Det finnes to skiltede turløyper på reservatet som man kan benytte alene eller i selskap med feltbiolog.

I juni og juli kan mange arter observeres på nært hold. Mer enn 50 arter hekker inne på reservatet om sommeren og kan sees fra veien eller turstiene. Artene omfatter tyvjo, dvergsnipe, heilo, sandlo, myrsnipe og småspove.

Sjeldnere arter inkluderer tundralo, sandløper, tundrasnipe, grønnstilk, rugde og lappspove.

Dyreliv

Wolverine

Den sjeldne jerven er hjemmehørende i Finnmark. Foto: Matthias Kabel

Nordkinnhalvøya har ulendt terreng med sparsom vegetasjon. i tillegg til de store reinflokkene som har sommerbeite på Nordkinn finnes det flere viltarter i regionen.

Rev, jerv og gaupe finnes på selve halvøya. Lenger sør i Laksefjorden gir tettere vegetasjon habitat for rådyr, elg og bjørn. En sjelden gang kan man møte på ulv som har vandret fra Russland eller Finland.

Lemen finnes også, og i lemenår i meget store antall.

Reinsdyr

Reindrift

Reindrift har vært en del av samisk levemåte siden 1600-tallet.

Reindeer

Reinsdyrholdere lenger inn på fastlandet gjeter flokkene sine mot sommerbeite på Nordkinn i april. Om sommeren finnes det over 5 000 reinsdyr på halvøya, og man kan ofte se dem fra veien der de går i små flokker og beiter på lyng, lav og gress.

De er ganske raske og selv en nyfødt reinsdyrkalv kan løpe fra et menneske. De er også en trafikkfare, siden de ofte beiter i veikanten og krysser veien selv om de ser at du kommer.

Reinsdyr er meget godt tilpasset arktiske forhold. Klovene tilpasser seg årstiden og blir mindre og hardere om vinteren for å få bedre tak i snø og is. De brukes for sitt kjøtt, skinn, gevir og iblant som transportmiddel (ja – det er fullt mulig å kjøre slede med reinsdyrspann!).

Fiskeri

Fiske i Barentshavet

I tusenvis av år har nordkinnværingen levd av naturens rikdommer i Barentshavet. i dag er det rundt 200 aktive fiskere i regionen. De fleste har sin egen båt, som oftest en sjark.

Sjark

En lokal fisker på fiske utenfor Finnkirka i Kjøllefjorden.

Standardfartøyet for fiske på Nordkinn er sjarker på mellom 8 og 11 meters lengde. Større versjoner opp til 15 meter er også vanlige. Det finnes rundt 10 fiskemottak i regionen.

Primærfangsten er torsk, sei, hyse og kveite.

Ikke overraskende er spørsmålene om tildeling og salg av fiskekvoter blitt gjenstand for intens politisk debatt i mange år. Rederier med mange trålere kan enkelt ta gigantiske fangster som fryses om bord og sendes ut av landet for videre behandling. Sluttproduktet blir ofte av lavere kvalitet (de frosne, sammenpressede fiskeblokkene du kan kjøpe i pappemballasje på supermarkedet) og billigere enn ferskt foredlet fisk, men selve volumet gjør trålfisket meget lønnsomt.

Trålere bruker passive redskap som samler opp store stimer med trål eller seinot.

I motsetning til trålere bruker kyst- og fjordfiskerne aktive redskaper som juksa og line. De gir mindre fangster men av høyere kvalitet, siden hver fisk fanges individuelt og bløgges for hånd før de straks leveres til et lokalt fiskemottak. Mindre fiskebåter bidrar i stor grad til lokal økonomi, og utgjør sammen med fiskekjøpere og filetfabrikker selve livsgrunnlaget for mange små bygder langs norskekysten – inklusive Nordkinn.

Kongekrabbe

King crab

Kongekrabbe under fluktforsøk.

Kongekrabben, eller Kamtsjatka-krabben, er en russisk inntrenger som uansett er velkommen hos lokale fiskere. De kan veie opp til 10 kilo og ha et spenn på to meter mellom klørne.

Disse svære delikatessene fiskes med teiner og agn (som på tv på Livsfarlig fangst). De setter seg også iblant fast i kveite- og laksegarn.

Kongekrabben oppnår høye priser på fiskemarkeder for sin saftige smak og konsistens. Hvis du besøker Nordkinn bør du ikke gå glipp av denne luksusen!

Moderne Nordkinn

Det er ikke uvanlig at besøkere undrer hvordan man kan bo her oppe, men svaret er allerede gitt ovenfor: fisk.

Fiskeværene på Nordkinn er ganske gamle og godt utbygde, så «utpost»-inntrykket er ikke riktig. Innen en radius på 50 kilometer finnes det fem matbutikker, flere fritids- og sportsbutikker, biblioteker, bakerier, hoteller, legekontorer, apotek, restauranter, bokhandler, kino og idrettsanlegg.

Det finnes rundt 250 km med merkede turløyper i regionen.

Kjøllefjord

Hovedgata i Kjøllefjord.

Kjøllefjord kan dessuten skryte av en nasjonal fiskeriavis (Kyst og Fjord) som ble startet i 2011 og har vokst stadig innen fiskeriindustrien i Norge.

Turistindustrien har hatt kraftig vekst de siste årene, med mange turoperatører som tilbyr turpakker for havfiske, ekstremsport og utflukter.

Nordkinn tilbyr mange av godene i større byer men med nesten total frihet fra køer og stress. Et avslappet tempo og vakre omgivelser gjør dette til et behagelig sted, så ikke vær redd for å ta et lengre opphold!

Mer om Nordkinn

Det finnes flere nettsteder med informasjon om Nordkinn. Nedenfor finnes noen eksempler:

Takk for at du har lest helt hit – og hvis du ønsker kan du nå gå tilbake til Arctic Coast.

Levert av Open Concept AS